இப்படி ஆயிடுழ்ச்சே!(கார்த்திக் மனசுக்குள்..)

ஹூம்ம்ம்...ஓட்டுப் போடறதுழ்க்காவது மொதழ்ல்லே வழ்ந்து அசழ்த்திடணும்னு நெனச்சா, இப்படி
ஆயிடுழ்ச்சே!

- மைக்செட் முனுசாமி

Links to this post

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:

Related Posts by Categories4 comments: to “ இப்படி ஆயிடுழ்ச்சே!